Privacybeleid

Privacybeleid

 

Bekkenfysiotherapie de Weide hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid vindt u heldere en transparante informatie over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Bekkenfysiotherapie de Weide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens bekend zijn en gerespecteerd worden.

 

Bekkenfysiotherapie de Weide is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Bekkenfysiotherapie de Weide verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Opstellen en evalueren behandelplan
 • Communicatie over afspraken en/of uitnodigingen
 • Toezenden van informatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie de Weide de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel en Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie de Weide opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de duur van de behandeling en daarna voor een periode van maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt de praktijk gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het klanttevredenheidsonderzoek

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Er worden geen  persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Bekkenfysiotherapie de Weide bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bekkenfysiotherapie de Weide van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen
 • Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Regelmatig testen en evalueren van deze maatregelen
 • Effectieve vernietiging van de gegevens als de bewaartermijn verstreken is

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke van u ontvangen zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) .Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u het beste hierover direct contact met mij opnemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunt u contact opnemen:

Contactgegevens

Conny Baanen

Bekkenfysiotherapie de Weide

Elbe 3

7908 HB Hoogeveen

Email: info@bekkenfysiotherapiedeweide.nl